بلور و کریستالین (255)

جهان کریستال ( JCc ) (19)

کریستال متفرقه (7)

کریستالهای 24% (50)

کریستالهای شامپاین و لب طلا (39)